بیابه عالم پروانگی سری بزنیم

دعادرحرم وزیرقبه اش مستجاب است،ودل هم حرم الله پس دل حرم حسین است وزیرقبه اش، اینجاقرارگاه دل هاست ودعا ...

بیابه عالم پروانگی سری بزنیم

دعادرحرم وزیرقبه اش مستجاب است،ودل هم حرم الله پس دل حرم حسین است وزیرقبه اش، اینجاقرارگاه دل هاست ودعا ...


بسم رب العشق
بعدازتقریبا3سال برگشتم به دنیای وبلاگ نویسی اینکه چرارفتم مفصله ولی برگشتم برایه زدن حرفهایی که جایی نمیشه گفت حرفهایی ازجنس حرف دل،ازجنس حرف های زیرقبه حسن بن علی (ع)،وحرفهایی ازجنس حرفهایه مستحاب
خدایامستجابمان کن که خودت گفتی ادعونی استجب لکم...
پروانگی(رزمنده)